مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
OPENVZ LINUX PLAN 1 - Guaranteed RAM : 1 GB

HDD : 50 GB Raid 10

Bandwidth : UnlimitedGB

CPU Cores : 2 vCores

Root Access : YES

Free Control Panel : YES

IP : 1 IPOPENVZ LINUX PLAN 2 - Guaranteed RAM : 2 GB

HDD : 80 GB Raid 10

Bandwidth : UnlimitedGB

CPU Cores : 4 vCores

Root Access : YES

Free Control Panel : YES

IP : 1 IPOPENVZ LINUX PLAN 3 - Guaranteed RAM : 4 GB

HDD : 150 GB Raid 10

Bandwidth : UnlimitedGB

CPU Cores : 4 vCores

Root Access : YES

Free Control Panel : YES

IP : 1 IPOPENVZ LINUX PLAN 4 - Guaranteed RAM : 6 GB

HDD : 200 GB Raid 10

Bandwidth : UnlimitedGB

CPU Cores : 6 vCores

Root Access : YES

Free Control Panel : YES

IP : 1 IPOPENVZ LINUX PLAN 5 - Guaranteed RAM : 8 GB

HDD : 300 GB Raid 10

Bandwidth : UnlimitedGB

CPU Cores : 8 vCores

Root Access : YES

Free Control Panel : YES

IP : 1 IPOPENVZ LINUX PLAN 6 - Guaranteed RAM : 16 GB

HDD : 500 GB Raid 10

Bandwidth : Unlimited GB

CPU Cores : 10 vCores

Root Access : YES

Free Control Panel : YES

IP : 1 IPSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.146.10) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution